Sales Database Kft.
Általános szerződési feltételek

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2013.11.01 napjától

 

 1. Felek kijelentik, hogy jól működő gazdasági társaságok, nem állnak csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, velük szemben ilyen eljárás nem került kezdeményezésre, illetve nem állnak végrehajtás alatt, illetve ilyen helyzet bekövetkezésének lehetősége esetén Felhasználó vállalja, hogy azt haladéktalanul jelzi Szolgáltató részére.
 2. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a többek között értékesítési tevékenységet támogató, SALESDATABASE elnevezésű részletesen az 1. számú mellékletben meghatározott szoftver, valamint annak esetleges hibajavításai, frissítései (a továbbiakban együttesen: Szoftver) vonatkozásában a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez.

 

Hozzáférés biztosítása a Szolgáltató által üzemeltetett Rendszerhez

 1. Szolgáltató a saját, vagy közreműködőinek (így különösen megbízott, vállalkozó, alvállalkozó, stb.) eszközein üzemeltetett, a 2. pontban körülírt, illetve hivatkozott szoftverhez (a továbbiakban: Szoftver) és Szolgáltató által üzemeltetett eszközök (együttesen: Rendszer) a Felek által felvett Megrendelőlapon meghatározottak szerint (így különösen Felhasználó által használható modulok, stb.) történő hozzáférést biztosít Felhasználó részére.
 2. Szolgáltató a Rendszerhez történő hozzáférést a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott technikai paraméterek mellett biztosítja, az ettől eltérő hozzáférést Szolgáltó kizárhatja. A Felhasználó által történő hozzáférés feltételeinek biztosítása Felhasználó feladata és felelőssége (ideértve különösen: az általános számítógép-felhasználói ismeretek, az Internetes felületen keresztül történő hozzáféréshez szükséges Felhasználói eszközök, Internet hozzáférés biztosítása, telepítése, konfigurálása és üzemeltetése, stb.).
 3. Szolgáltató a Rendszerhez történő hozzáférést folyamatosan napi 24 órában biztosítja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerhez történő hozzáférésben, a Rendszer üzemelésében kiesések, leállások fordulhatnak elő, így különösen Felhasználó a Rendszerrel elvégzendő, tevékenységéhez szükséges feladatok ütemezésénél figyelembe veszi a szolgáltatás-kiesések lehetőségét.

 

Felhasználó adatállományok tárolása

 1. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Szoftverrel a Felhasználó által előállított adatállományok, így különösen Felhasználó értékesítési, raktárkészlet-nyilvántartása, közreműködőinek tevékenység-nyilvántartása, illetve az alkalmazottak által nyilvántartásba vett tevékenységek, Rendszerben történő mentésére és ott történő tárolására a Szolgáltató által mindenkor meghatározott adatbázis-struktúrának megfelelően.

 

Hibajavítások

 1. Szolgáltató saját döntése alapján hibajavítás(oka)t készíthet a Szoftverhez, illetve telepítheti az(okat)t a Rendszerben. A hibajavítások során telepített szoftverelemek, szoftverrészek vonatkozásában a jelen Szerződésben meghatározott feltételek irányadók. Felek rögzítik, hogy a hibajavítás készítése, illetve telepítése nem szolgáltat alapot arra, hogy annak alapján szerződésszegést, vagy hibás teljesítést állapítsanak meg.

 

Verziókövetés

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szoftver folyamatos fejlesztés alatt áll. Szolgáltató saját döntése alapján időközönként módosíthatja, frissítheti a Szoftvert, illetve a módosításokat, frissítéseket telepítheti a Rendszerben. Szolgáltató saját döntése, hogy valamely új funkció, vagy más módosítás Verziókövetés formájában, külön díjfizetési kötelezettség nélkül, vagy külön díjfizetés mellett igénybe vehető szoftvermodulként, funkcióként engedélyezi annak felhasználását.
 2. Felhasználó javaslatot tehet a Szoftver használata során felmerült igényei alapján a fejlesztés irányára. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy mely előfizetői igények kerülnek megvalósításra.

 

Oktatás

 1. Szolgáltató ingyenes oktatási szolgáltatást az alkalmazás megkezdésekor, egyszeri alkalommal biztosít a Felhasználó által megjelölt és Szolgáltató által elfogadott személyek számára. Felhasználó vállalja, hogy olyan személyeket jelöl meg az oktatás vonatkozásában, akik az általános informatikai eszközök kezelésében gyakorlottak, megfelelő ismeretekkel és jártassággal rendelkeznek.

 

Dokumentáció

 1. Szolgáltató a Rendszer használatához szükséges információkat saját választása szerint a 10. és 12. pontokban meghatározott módon, vagy felhasználói dokumentációként adja át Felhasználó részére. A felhasználó dokumentáció rendelkezésre bocsátása történhet a Rendszerben használható szoftver részét képező súgófunkció integrálásával is.

 

Támogatás

 1. Szolgáltató telefonon, e-mailben, elektronikus ticket-rendszeren keresztül elérhető támogatási szolgáltatást nyújt Felhasználó által kijelölt kapcsolattartó(k)nak a szoftver megfelelő felhasználásának megkönnyítése érdekében. A támogatási szolgáltatás nyújtása módjának megválasztása Szolgáltatót illeti. A támogatási szolgáltatást Szolgáltató munkanapokon 9-17-ig díjmentesen nyújtja. Szolgáltató nem köteles a Szoftver felhasználói szintű információkon túlmenően a gyakorlott informatikai felhasználó számára szükséges információk biztosítására. A jelen pontban meghatározott támogatás nem terjed ki azonban oktatásra, tanácsadásra, helyszíni telepítésre illetve hibalehárításra, valamint Felhasználó gépének alkalmassá tételére a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Hibaelhárítás

 1. Szolgáltató a felmerült rendelkezésre állással kapcsolatos és egyéb hibák definiálását a hibajelenség beérkezésétől számított 1 munkanapon belül végzi el. Szolgáltató a hiba milyenségétől függően dönt a kijavítás elvégzéséről, illetve ilyen irányú döntés esetén annak célhatáridejéről. A hibák bejelentését a Felhasználó által erre kijelölt személy a Szolgáltató által közzétett mindenkori hibabejelentési telefonszámon, vagy e-mail címen teheti meg.

 

Szerzői jogosultságok, a Rendszer felhasználása

 1. Szolgáltató jelen Szolgáltatási Feltételek rendelkezései, illetve a Felek által felvett Megrendelőlap szerint biztosítja Felhasználó számára a szerzői jogilag védett Szoftver Megrendelőlapban meghatározott moduljainak felhasználásának jogát, Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szoftvert kizárólag a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja fel.
 2. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a Szoftvert, vagy annak részeit harmadik félnek további használatba nem adhatja, Felhasználó másnak felhasználási engedélyt nem adhat, a Rendszerhez történő hozzáférését másnak át nem adhatja, illetve azt kizárólag saját tevékenységében használhatja fel, harmadik személyek részére szolgáltatást a Rendszer felhasználásával nem nyújthat. Felhasználó a jelen szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit másnak nem engedheti át.
 3. A Felhasználó a Szerződésben meghatározott feltételek maradéktalan teljesítése esetén jogosult a Rendszert használni. Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által meghatározott infrastruktúrán jogosult a szoftvert futtatni, tárolni, illetve azzal bármilyen felhasználási vagy más cselekményt végezni.
 4. Felhasználó felhasználási jogosultsága időben a jelen szerződés fennállásának idejére korlátozott.
 5. Felhasználót a Szerződés alapján megillető felhasználási jogosultság nem kizárólagos és át nem ruházható. Felhasználó a Szoftver kizárólag saját belső üzleti tevékenysége elősegítése érdekében történő felhasználásra jogosult, azt más részére történő szolgáltatásnyújtáshoz, Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival konkurens termék vagy szolgáltatás kifejlesztésére nem használhatja fel.
 6. A Felhasználó számára a szerződésben, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben kifejezetten biztosított jogokon kívüli, a Szoftver feletti szellemi alkotáshoz fűződő összes jogot Szolgáltató fenntartja. Felhasználó – a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem jogosult különösen a Szoftver többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, illetve bármely más módosítására.
 7. Felhasználó nem folytathatja a Szoftverrel kapcsolatban különösen az alábbi tevékenységeket: felhasználási engedélyek adása vagy átruházása, jogosultságok engedményezése, kereskedelem, forráskód felhasználása, módosítása, terjesztése, továbbadása.
 8. A Szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás érvényes alkalmazását.
 9. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy minden elvárható lépést megtesz a Szoftver jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében, amennyiben jogosulatlan felhasználásról szerez tudomást, azt haladéktalanul bejelenti Szolgáltató részére.
 10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogvédelmi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és szerződések védelme alatt áll. Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó a jelen pontban meghatározott kötelezettségeit, valamint a Szolgáltató felhasználási jogosultságainak tárgyát képező Szoftverrel kapcsolatos szerzői jogát megsérti, úgy ezen jogsértésért polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
 11. A Felhasználó számára a Rendszerrel kapcsolatban meghatározott szerzői és más jogosultságok kizárólag a Felek által felvett Megrendelőlapon megjelölt modulokra és funkciókra terjednek ki, kivéve, ha jelen szerződés kifejezetten, jelen pontra hivatkozva eltérő rendelkezést tartalmaz.

 

Szolgáltatások nyújtása

 1. Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, esetleges rendelkezésre állási kiesésekkel és leállásokkal, a jelen szerződésben meghatározott hibajavítási feltételek melletti rendelkezésre állási és más paraméterek mellett nyújtja.
 2. Szolgáltató díjfizetési késedelem vagy más szerződésszegés esetén jogosult a Felhasználó hozzáférését időlegesen vagy véglegesen korlátozni, vagy azt kizárni egyoldalú döntése alapján, külön értesítés nélkül. Díjfizetési késedelem esetén ezt a korlátozást Szolgáltató mindaddig fenntarthatja, amíg a Felhasználó a teljes hátralékos összeget ki nem egyenlíti.

 

A Rendszer működése

 1. A Rendszer Felhasználó egyéni igényeinek való megfelelés biztosítására, így különösen a Felhasználó egyedi felépítéséhez, működéséhez, a Felhasználó által alkalmazott eszközökhöz hozzáigazítására Szolgáltató nem köteles.

 

Információszolgáltatás Szolgáltató részére

 1. Felhasználó vállalja, hogy a Rendszer működésével, illetve használatával kapcsolatos valamennyi információt megoszt Szolgáltatóval annak ezirányú kérése esetén.

 

Szolgáltató titoktartási kötelezettsége

 1. Szolgáltató köteles a Felhasználóval kapcsolatos, a jelen szerződés alapján birtokába került valamennyi információt titokban tartani. A titoktartási kötelezettség alá tartozó információkat Szolgáltató kizárólag hibaelhárítás, a Rendszer fejlesztése céljából használhatja fel.
 2. Szolgáltató vállalja, hogy a használat során a nyilvántartásba rögzített adatokat bizalmas adatként kezeli, azokról kivonatot nem készít, harmadik félnek nem továbbítja.
  Kivéve azt az esetet, ha ehhez a Felhasználó előzetesen, írásban kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben Szolgáltatót bírósági végzés, vagy más igazságügyi eljárás keretében adatok szolgáltatására kötelezik.
  Az adatok harmadik félnek történő átadásának tilalma alól kivételt képez továbbá a Rendszer általi adatátadás amennyiben a Felhasználó által olyan modult vesz igénybe, amely a Jelen szerződés 1. számú mellékletében akként van megjelölve, hogy az harmadik személy részére adatátadást végez. Ezen modulok használata esetén Szolgáltató jogosult az adatbázisokban az adott felhasználóval kapcsolatban rögzített adatokat harmadik félnek továbbítani, a Felhasználó külön erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata nélkül.

 

Szolgáltató gondossági kötelezettsége

 1. Szolgáltató jelen szerződés alapján, amennyiben jelen szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, az általában elvárható gondosság követelményének megfelelően végzi tevékenységét.

 

Szolgáltató felelőssége

 1. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki különösen:
  • a Rendszer nem rendeltetésszerű használata;
  • a Rendszerhez történő illetéktelen hozzáférés;
  • a Rendszerhez történő hozzáférést, a Rendszer működését akadályozó, kizáró vagy korlátozó külső támadás;
  • a harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások hibás vagy nem teljesítése, Felhasználói vagy harmadik személy által biztosított eszközök hibái nyomán keletkező károkért, szolgáltatáskiesésért, más jelenségért,
  • Felhasználó által rögzített adatok valódiságáért, valamint olyan Felhasználó által rögzített adatokért, melyek harmadik személyek jogait sértik.
 2. A Szolgáltatónak a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító, valamint olyan szerződésszegésért való felelősségének mértékét, amelyet érvényesen kizárni nem lehet, a jelen szerződés alapján a szerződésszegés hónapjában mint tárgyhónapban fizetendő díjak egy havi összegére korlátozzák a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben. A Szolgáltatónak az ezen kívüli körbe eső szerződésszegéséért való felelősséget a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben kizárják. A Szolgáltatónak a Felhasználó által fizetett díjak a felelősség korlátozásra, illetve kizárására tekintettel kerültek meghatározásra.

 

A Rendszerben elérhető funkciók

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerben számára elérhető funkciók a Szoftver folyamatos frissítése, új verziók alkalmazásba állítása miatt folyamatosan változhatnak a díjfizetési kötelezettségének változása nélkül, illetve egyes funkciók használata külön díjazás esetén vehető igénybe. Így Szolgáltató különösen saját döntése alapján implementálhat új funkciókat, hozhat létre új modulokat, egyes funkciókat, részfunkciókat más modulba helyezhet át, egyes funkciókat külön díjazás mellett használhatóvá tehet.

 

A Rendszert felhasználó személyek

 1. A Felek közötti szerződés létrejöttét követően Szolgáltató a Megrendelőlap aláírása után átadja a Felhasználó által kijelölt kapcsolattartó személy(ek)nek a Felhasználói  Kapcsolattartó kódokat, amelyek felhasználásával a Felhasználó által kijelölt kapcsolattartó személy(ek) a Felhasználó részéről a Rendszert használó személyek számára a hozzáférési jogosultságokat engedélyezheti(k), módosíthatja(k), megszüntetheti(k).
 2. Felhasználó teljeskörű felelősséget vállal az általa kijelölt, illetve a számára, vagy bármely érdekkörébe tartozó személy számára átadott, vagy ezek által engedélyezett hozzáféréseken keresztül hozzáférő személyek által kifejtett magatartás vonatkozásában. A Felhasználó felelősségi körébe tartozik különösen a hozzáférési adatok bizalmasságának megőrzése, illetéktelen, vagy azzá váló személyek logikai hozzzáférésének kizárása, a hozzáféréssel rendelkező személyek kiválasztása, ellenőrzése.

 

A Rendszerben tárolt adatok

 1. Felhasználó teljeskörű szavatosságot vállal a Rendszerben tárolt adatok jogszerűségéért, így különösen azért, hogy az harmadik személynek a jogát semmilyen módon nem sérti.
 2. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a Felhasználó által a Rendszerben rögzített, illetve abban tárolt esetlegesen személyes adatnak minősülő adatok vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, Szolgáltató tevékenysége kizárólag adatfeldolgozói tevékenység, így a személyes adatok kezeléséért való felelősség kizárólag Felhasználót terheli, tekintettel arra, hogy ezen adatoknak a Rendszerben történő rögzítése, módosítása, továbbítása, illetve esetleges más adatkezelési cselekmények kizárólag Felhasználó, illetve a Felhasználó által a Rendszerhez történő hozzáférésre feljogosított személyek döntésén alapulnak. Szolgáltató tevékenysége a Felhasználó adatkezelési döntéseinek technikai végrehajtójaként tevékenykedik.
 3. A Rendszerben rögzített, tárolt adatok megfelelőségét; az adatrögzítés és adattárolás helyességét Felhasználó ellenőrzi; a rögzíteni kívánt és a Rendszerben letárolt valamint megjelenített adatokat Felhasználó összeveti az adatrögzítéssel egyidőben, illetve ezt követően folyamatosan.

 

Díjak

 1. A Szerződés megkötésével és a Megrendelőlapon meghatározott első havi díjak megfizetésével válik Felhasználó jogosulttá a Szoftver felhasználására és a Rendszerhez történő hozzáféréshez a Szerződésben meghatározottak szerint.
 2. A Szolgáltató részére járó díjak eltérő kifejezett rendelkezés hiányában havonta, utólag, a számla kiállításától számított 8 napon belül esedékesek.  Az esedékességig be nem fizetett összegekre Szolgáltató jogosult a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
 3. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult alkalmanként a Felhasználóra irányadó havi díj kétszeresééig terjedő Szolgáltató saját mérlegelése alapján meghatározott adminisztrációs díjat felszámítani.
 4. Szolgáltató jogosult fizetési késedelem esetén a szolgáltatás további nyújtását, a korlátozások feloldását vagy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés újbóli lehetővé tételét több havi díj egy összegben, előzetesen történő megfizetéséhez mint feltételhez kötni.
 5. Felek megállapodnak, hogy Felhasználó mindazon hónapok vonatkozásában köteles díjfizetésre, amely vonatkozásában Szolgáltató a Rendszerhez történő hozzáférés lehetőségét biztosította.
 6. Amennyiben a szoftver összességében egy naptári hónapon belül munkanapokon 48 órán túl működésképtelen, Szolgáltató a megrendelőlapon megjelölt havi szolgáltatási díj időarányos részét a következő számlában jóváírja.
 7. Szolgáltató a jelen szerződésben, illetve a Megrendelőlapon nem meghatározott, vagy  említett, de díjmentesként nem megjelölt tevékenységekért jogosult külön díjat felszámítani, amelynek összegét Szolgáltató határozza meg.
 8. Eltérő rendelkezés vagy kifejezett ilyen irányú megjelölés hiányában a Felek által meghatározott díjösszegek a mindenkori általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
 9. A Szolgáltatónak járó díjakkal szemben Felek a beszámítás lehetőségét kizárják.
 10. Felek megállapodhatnak, hogy Szolgáltató csökkentett díjazás ellenében kizárólagosan olvasási logikai jogosultságokkal hozzáférést enged Felhasználó számára.

 

A szerződés időtartama

 1. Felek a Szerződést határozatlan időre kötik.
 2. A szerződést Szolgáltató 1 hónapos felmondási idő mellett, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.
 3. Szolgáltató a szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti amennyiben Felhasználó magatartása a jelen szerződés rendelkezéseit sérti.
 4. Felhasználó a szerződést bármikor rendes felmondással a hónap utolsó napjára megszüntetheti.
 5. A szerződés 62, 63-64. pontjában foglalt kötelezettsége a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad.
 6. A Szerződés megszűnését követően Szolgáltató a Felhasználó által a Rendszerben tárolt adatokat legfeljebb 1 évig megőrizheti, azzal azonban, hogy külön értesítés nélkül törölheti azokat. Szolgáltató a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat kizárólag statisztikai vagy teszt célokra, illetve esetleg bírósági vagy hatósági eljárásokban bizonyítási célra használhatja fel. Szolgáltató a jelen pont szerinti időszakban nem köteles az adatokhoz történő hozzáférést biztosítani.

 

Értesítések

 1. Felek megállapodnak, hogy egymás közötti kommunikációjukban a Megrendelőlapon meghatározott, illetve Szolgáltató vonatkozásában a Szolgáltató honlapján közzétett mindenkori elérhetőségeket használják. Szolgáltató kérheti a Felhasználó elektronikus úton vagy telefonon tett nyilatkozatainak írásbeli megerősítését. Abban az esetben, amennyiben több kapcsolattartó kerül Felhasználó részéről megjelölésre, úgy Szolgáltató bármely kapcsolattartó felé tehet nyilatkozatokat.
 2. Szolgáltató jogosult értesíteni Felhasználót a Rendszeren keresztül eljuttatott elektronikus üzenet formájában is.
 3. Szolgáltatónak a Megrendelőlapon megjelölt szerződéses kapcsolattartónak küldött értesítési, üzenetei joghatályos közlésnek tekintendők, amíg Felhasználó közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, vagy a Megrendelőlapon megjelölt kapcsolattartójától származó írásbeli értesítést Szolgáltató átvette.
 4. Felhasználó vállalja, hogy elérhetőségeinek megváltozását 10 napra előre, írásban, a fenti címekre címzett küldeményben jelenti be a másik Félnek.
 5. Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos - a Szerződés módosítását nem jelentő - kommunikációjukat elektronikus levél útján is folytathatják.
 6. Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatos írásbeli jognyilatkozataikat a másik fél a Megrendelőlapon levelezési címként, ennek hiányában székhelyként meghatározott címre tértivevényes ajánlott levélben küldik meg, vagy annak átvételét a másik fél írásban elismeri. Felek megállapodnak abban, hogy a tértivevényes ajánlott postai küldeményt a feladás napjától számított 10. (tizedik) munkanapon akkor is kézbesítettnek tekintik, ha azt a postai szolgáltató a küldő fél részére “nem kereste”, “elköltözött” “az átvételt megtagadta”, “ismeretlen”, vagy egyéb, a kézbesítés meghiúsulására utaló közleménnyel származtatja vissza, feltéve, hogy a küldeményt az értesítést küldő fél a 56. pontban hivatkozott címre címezte. Felek a hivatkozott értesítési címek bármilyen megváltozását haladéktalanul írásban közlik a másik féllel.

 

Jó hírnév védelme

 1. Felhasználó vállalja, hogy harmadik személyek számára nem ad olyan információt, amely Szolgáltatóra nézve terhelő és nem kelti Szolgáltató rossz hírét.

 

Versenytilalom

 1. Felhasználó vállalja, sem saját tevékenysége keretében nem fejleszt vagy fejlesztet olyan szoftvereszközt, illetve ilyen tevékenységhez segítséget sem közvetlenül, sem közvetve nem nyújt, ilyenben sem közvetlenül sem közvetve nem vesz részt, amely Szolgáltató jelen szerződés szerinti, vagy más szoftverével vagy tevékenységével konkurensnek tekinthető. A jelen pontban foglalt rendelkezés kiterjed különösen információ biztosítására, hozzáférés átadására, a Szoftver működése nyomon követésének biztosítására.
 2. Felhasználó vállalja, a Rendszer fejlesztésében és üzemeltetésében Szolgáltató oldalán közreműködő személyekkel jelen szerződés megszűnését követő 5 évig sem közvetlenül sem közvetve nem létesít olyan jogviszonyt, amelynek eredményeként a fenti személyek vagy vállalkozások tevékenységében közreműködnének, vagy a fentebbi versenytilalom megsértésének lehetősége merülne fel.

 

A szerződés értelmezése

 1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés bármely rendelkezése oly módon értelmezendő, hogy az érvényes legyen és megfeleljen a szerződésből megállapítható üzleti céloknak. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezésének vagy egészének érvényessége az előbbi értelmezéssel nem biztosítható, úgy a szerződés egészének vagy bármely rendelkezésének érvénytelenné nyilvánítása esetén az érvénytelen rész helyébe a Szerződésből megállapítható üzleti céloknak megfelelő, érvényes rendelkezés lép.

 

Vegyes rendelkezések

 1. A Megrendelőlap, annak esetleges melléklete(i), a mindenkor hatályos Szolgáltatási Feltételek és ennek mellékletei együttesen képezik a felek közötti teljes szerződést (a továbbiakban: Szerződés vagy jelen szerződés), amely a Felek között a Rendszer felhasználásának tárgyában létrejött, és egyidejűleg hatálytalanít a Felek között azonos tárgyban létrejött minden korábbi írott és szóbeli megállapodást és nyilatkozatot.
 2. Szolgáltató a 33. pontban megjelölt kártérítési korlátnál magasabb összegű kártérítést, illetve szélesebb körű felelősségvállalást kizárólag emelt díj mellett, egyedi, külön írásos megállapodás alapján biztosít. Felhasználó nem támaszthat igényt különösen abban az esetben, amennyiben a jelen szerződés szerinti ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette.
 3. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a havi időszakokra osztva oszthatónak tekintik akként, hogy egy-egy havi időszakot részteljesítésnek tekintenek.
 4. Szolgáltató egyes modulokat, funkciókat saját döntése alapján a Felhasználó által megrendelt csomagból különösen kivehet, azok igénybe vételét külön díjfizetéshez kötheti.
 5. Szolgáltató a Felek közötti szerződést egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a Szolgáltatási Feltételek módosítás folytán hatályba lépő szövege olyan kérdést szabályoz, amely vonatkozásában Felek a Megrendelőlapon a módosítástól eltérően rendelkeztek, úgy a Felek jogviszonyában a Megrendelőlap rendelkezése irányadók, kivéve, ha a módosított ÁSZF rendelkezései eltérően nem rendelkeznek, vagy Szolgáltató egyéb módon eltérően nem nyilatkozik Megrendelő felé.
 6. Amennyiben jelen szerződésben a Megrendelőlapra történik hivatkozás, úgy az alatt a Megrendelőlapot és annak esetleges mellékleteit is érteni kell, amennyiben jelen Szolgáltatási Feltételek a Szolgáltatási Feltételekre történik hivatkozás, úgy azon annak mellékleteit is érteni kell.
 7. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek arra az esetre, amennyiben valamilyen jogvita eldöntésére a jogszabályok alapján a hatáskörébe tartozó ügyekben nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék illetékes, úgy a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki.
 8. Felek rögzítik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, annak különösen a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók. Felek a Szerződés aláírásával kijelentik, hogy a Szerződés szerkesztésekor és aláírásakor sem tévedésben, sem téves feltevésben nem voltak, sem fenyegetés, sem kényszer hatása alatt nem álltak.